Results about: BMP

El còlon disposa d'un mecanisme de seguretat que limita la formació de tumors

Quan apareixen adenomes en el còlon, les mateixes cèl·lules del teixit produeixen una molècula que en neutralitza la progressió.

Els adenomes són el substrat sobre el qual es desenvolupen els carcinomes i són molt prevalents entre la població.