Oportunitats De Concessió De Llicències

BIOMEDTEC - Una nova plataforma d’incubació per a projectes interns en fase inicial
Aquest nou projecte dona suport al desenvolupament de proves de concepte per a projectes interns en fase inicial que cobreixen diferents àrees terapèutiques.

 

 

 

GATE2BRAIN - Una nova plataforma de llançadores de barrera hematoencefàlica
La tecnologia Gate2Brain consisteix en llançadores peptídiques capaces de transportar càrregues terapèutiques a través de la barrera hematoencefàlica que, altrament, no podrien creuar-la sense ajuda.

 

 

 

MAXPHOX - Un nou catalitzador d’estalvi de costos per a la hidrogenació asimètrica
Nova sèrie de lligands capaços d’incrementar l’excés enantiomèric de determinades reaccions d’hidrogenació asimètrica fins a un 99% d’ee (excés enantiomèric), utilitzant tant la pressió baixa d’H2 com la temperatura baixa.

 

 

 

BPFO - Preparació d’oligòmers Aβ membrana estabilitzada
Una nova estructura objectiu per a la malaltia de l’Alzheimer i un mètode per reproduir aquesta estructura in vitro. Es pot utilitzar en un cribratge d’alt rendiment per a molècules moduladores, que podrien representar una nova teràpia per a la malaltia d’Alzheimer.

 

 

 

CGI - Cancer Genome Interpreter
CGI és una potent eina de bioinformàtica que combina una àmplia experiència de curació i anàlisis computacionals per avaluar tant els significats biològics com clínics d’alteracions en els genomes tumorals. És una gran avantatge com a suport al disseny fonamental de les teràpies oncològiques dirigides per genòmica.

 

 

Combinacions de fàrmacs contra el càncer de mama
Nou algoritme de bioinformàtica per analitzar l’efecte sinèrgic de les combinacions de fàrmacs en les teràpies anticancerígenes. Validació in vivo en models de càncer de mama però que poden ser útils contra altres tipus de càncer.

 

 

 

ONCO-SELEC – Mecanisme oncoselectiu per a teràpia gènica o viral
Nou casset gènic que limita l’expressió del gen citotòxic a les cèl·lules tumorals. Aquest sistema millorarà tant la seguretat com l’eficàcia de les oncoteràpies basades en gens i en virus.

 

 

 

p38MAM - Nova teràpia per a tumors de mama basada en característiques genòmiques
p38MAM és un nou enfocament terapèutic per a pacients amb càncer de mama (inclòs el subtipus de càncer de mama triple negatiu), basat en la modulació de la integritat genòmica de les cèl·lules canceroses. L’efecte terapèutic es basa en la combinació d’un fàrmac quimioteràpic i un inhibidor de p38. Aquest nou enfocament terapèutic incorpora una prova diagnòstica amb finalitat terapèutica, de manera que també pot aplicar-se per predir el pronòstic dels tractaments i seleccionar pacients per a nous assaigs clínics.

 

Una visió basada en la química de la salut humana i de les malalties
Nova eina bioinformàtica per predir els efectes secundaris tant positius com negatius d’una determinada molècula. Considera les característiques químiques i biològiques relacionades amb les molècules.