Vés al contingut

Portal de la transparència

En compliment de la Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació pública i Bon Govern, i la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, publiquem en aquesta pàgina informació referent a l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona).

 

1. MEMÒRIA ANUAL

 

1.1 Organització institucional i estructura administrativa

a) Estructura legal, funcions i missió

L’IRB Barcelona és una fundació sense ànim de lucre dedicat a entendre qüestions fonamentals sobre la salut i les malalties humanes. Va ser fundat l’octubre de 2005 per la Generalitat de Catalunya i la Universitat de Barcelona (UB), i es troba ubicat al Parc Científic de Barcelona (PCB).

Els objectius de l’institut inclouen dur a terme una recerca multidisciplinària d’excel·lència en un marc entre la Biologia, la Química i la Medicina, oferint als seus membres, estudiants i visitants una formació d’alt nivell en l’àmbit de les biociències. També oferim un component d’innovació mitjançant la transferència activa de tecnologia com a un benefici envers la societat, així com la participació en un diàleg obert amb el públic mitjanant activitats de participació educació.

La Fundació Institut de Recerca Biomèdica és una Fundació del Sector Públic inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el registre 2245 i regulada pels seus estatuts.

b) Organització i organigrama

El Patronat és el consell d'administració del Institut i és el responsable de la supervisió de totes les activitats de recerca, d'aprovar les despeses ordinàries i d'assegurar que s'aconseguexin els objectius anuals. El Patronat està format per nou membres i està presidit pel Conseller d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

El Patronat compta amb dos òrgans assessors: el Comitè Científic Internacional i el Business Advisory Board.

L’organització de l’institut s’estructura en tres blocs: els laboratoris, organitzats per programes dins d’àrees temàtiques, les plataformes científiques i l’equip d’administració. Podeu consultar l’organigrama aquí.

 

1.2 Planificació i programació

El Comitè Científic Assessor de l’IRB Barcelona està composat per líders mundials en biomedicina, i es reuneix regularment per avaluar i guiar l’IRB Barcelona en la seva estratègia científica i institucional.El Comitè avalua periòdicament els nostres grups de recerca seguint estàndards internacionals.

El Comitè Assessor Empresarial, composat per experts provinents del món farmacèutic, inversor i acadèmic també contribueixen a identificar les millors estratègies per transferir els resultats de l’IRB Barcelona en un valor real per a la indústria i la societat i detectar oportunitats empresarials.

Finalment, l’IRB Barcelona també és avaluat periòdicament per la Institució CERCA, seguint un mandat del Parlament de Catalunya i amb posterioritat, del Govern de la Gerneralitat de Catalunya.

L’IRB Barcelona publica anualment una memòria d’activitats. Podeu consultar-les en aquest apartat de la nostra web.

 

1.3 Activitat subvencional

Amb els fons propis de l’IRB Barcelona s’otorguen anualment ajuts destinats a estudiants de grau, investigadors pre-doctorals i investigadors post-doctorals per a fer estades de recerca a l’IRB Barcelona.

A l’apartat de formació de la nostra web podreu trobar informació sobre els programes i les convocatòries obertes.

 

2. COMPTES ANUALS

Adjuntem els comptes anuals dels darrers exercicis, que inclouen memòria econòmica, memòria d’activitats i carta d’auditoria: 

 

El pressupost de l’IRB Barcelona forma part del pressupost de la Generalitat de Catalunya i es publica a l’apartat corresponent a entitats participades de forma no majoritària per la Generalitat de Catalunya.

 

3. CONTRACTES

Els contractes adjudicats per l’IRB Barcelona es regulen per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i es publiquen al nostre portal de contractacions i al plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya.

 

4. SOL.LICITUD INFORMACIÓ

Per a qualsevol informació addicional, escriviu-nos al info-transparencia@irbbarcelona.org