Alguns tumors cerebrals imiten els programes genètics de les cèl·lules germinals

Tumor cerebral procedent d'una larva de Drosophila que conté proteïnes específiques de les cèl·lules germinals (en vermell). (c) IRB Barcelona. C. González.
Tumor cerebral procedent d'una larva de Drosophila que conté proteïnes específiques de les cèl·lules germinals (en vermell). (c) IRB Barcelona. C. González.

Científics de l’IRB Barcelona descobreixen que alguns tumors cerebrals de la larva de la mosca de la fruita Drosophila melanogaster utilitzen el programa genètic de les cèl·lules germinals per créixer. Quan els investigadors eliminen alguns d’aquests gens obtenen cervells normals, demostrant així la seva importància en el desenvolupament dels tumors. L’article ha estat liderat per l’investigador ICREA Cayetano González, i es publica avui a la prestigiosa revista Science.

Una de les característiques que defineixen les cèl·lules tumorals és la immortalitat, que els hi permet dividir-se sense obeir les senyals externes. Aquests processos fan que es formin masses de teixit que sovint interfereixen amb les funcions dels òrgans. Les dades recollides durant els últims anys revelen que un gran nombre de tumors humans activen gens específics de les cèl·lules de la línia germinal - les que s’especialitzen en espermatozous o òvuls -, lo que podria proporcionar-les una major supervivència i longevitat. No obstant, el paper d’aquests gens en el desenvolupament de tumors encara no està ben establert. En aquest treball els científics demostren per primera cop que la inactivació d’alguns d’aquests gens provoca una reducció dels tumors cerebrals a la mosca de la fruita.

Anàlisi global de l’expressió gènica en tumors

No totes les cèl·lules utilitzen els mateixos gens, sinó que fan servir uns o altres depenent de les funcions a realitzar. Aquest patró d’activació gènica és el que determina com es dividiran i en què s’especialitzaran. En aquest treball els investigadors han utilitzat la tecnologia de xips d’ADN per estudiar aquesta activitat gènica en les cèl·lules tumorals. Amb aquesta finalitat han analitzat tumors cerebrals en les larves de la mosca de la fruita provocats per l’alteració del gen l[3]mbt.

L’anàlisi dels patrons d’expressió gènica indica que aquestes cèl·lules tumorals activen un
total de 102 gens, no actius en cèl·lules normals. Quan els investigadors van analitzar les
funcions d’aquests gens van observar que en molts casos no es coneixien, encara que
un 25% d’ells desenvolupaven funcions relacionades amb les cèl·lules germinals. “Aquests
resultats revelen que aquests tumors imiten patrons d’expressió gènica propis de cèl·lules
germinals”, afirma Ana Janic, primera autora del treball i estudiant de doctorat del laboratori de González.

Els gens de les cèl·lules germinals contribueixen al creixement tumoral
Quan els científics van analitzar el possible paper d’aquests gens específics de la línia germinal en la progressió dels tumors, van observar que la inactivació de quatre d’aquest gens generava cervells sans. “Aquests experiments demostren que aquests gens són molt importants per al desenvolupament d’aquests tipus de tumors”, afirma Janic.

Les dades recollides en els darrers anys indiquen que les cèl·lules canceroses d’alguns tumors, com ara els melanomes o alguns tipus de carcinomes, activen gens propis de les
Cèl·lules de la línia germinal. Un possible sistema de diagnòstic derivat d’aquests treballs
és la utilització de les proteïnes produïdes per aquests gens com a marcadors de cèl·lules
tumorals. En aquest context cal destacar també la utilització d’aquestes proteïnes per a
la fabricació de vacunes contra el càncer. Aquest estudi aporta noves dades sobre el paper
d’aquestes proteïnes en la patogènesi del càncer i obre la porta a noves investigacions per
al desenvolupament de teràpies contra aquesta malaltia en humans.

Article de referència:
Ectopic expression of germline genes drives malignant brain tumor growth in Drosophila.
Janic A, Mendizabal L, Llamazares S, Rossell D, Gonzalez C.
Science (2010) [doi: 10.1126/science.1195481]