Vés al contingut

Portal de la transparència

En compliment de la Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació pública i Bon Govern, el Decret 8/2021 de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública i l'Ordre JUS/152/2018, de 12 de setembre, per la qual s'estableix el nivell de subjecció de les fundacions i de les associacions declarades d'utilitat pública als instruments de transparència establerts per la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d'utilitat, publiquem en aquesta pàgina informació referent a la Fundació Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona).

 

Per a qualsevol informació addicional, escriviu-nos a info-transparencia@irbbarcelona.org.

Data d’actualització: 13/12/2022

Data propera actualització: 12/06/2023

Informació institucional

 

1.- Informació institucional

L’IRB Barcelona és una fundació sense ànim de lucre dedicat a entendre qüestions fonamentals sobre la salut i les malalties humanes. Va ser fundat l’octubre de 2005 per la Generalitat de Catalunya i la Universitat de Barcelona (UB), i es troba ubicat al Parc Científic de Barcelona (PCB). Té la consideració de centre de recerca de Catalunya reconegut com a centre CERCA, essent-li d’aplicació el règim jurídic per a aquesta tipologia de centres i també forma part del Barcelona Institute of Science and Technology (BIST).

Els objectius de l’IRB Barcelona inclouen dur a terme una recerca multidisciplinària d’excel·lència en un marc entre la Biologia, la Química i la Medicina, oferint als seus membres, estudiants i visitants una formació d’alt nivell en l’àmbit de les biociències. També oferim un component d’innovació mitjançant la transferència activa de tecnologia com a un benefici envers la societat, així com la participació en un diàleg obert amb el públic mitjançant activitats de participació i educació. 

L’IRB Barcelona és una fundació del sector públic inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2245.

 

2.- Organització

Patronat i Comitès

El Patronat és l’òrgan màxim de govern, decisió i representació de l’IRB Barcelona. El Patronat és el responsable de la supervisió de totes les activitats de l’IRB Barcelona, d'aprovar les despeses ordinàries i d'assegurar que es compleixen els objectius anuals. La presidència del Patronat correspon al Conseller/a del Departament competent en matèria de recerca i al Conseller/a del Departament competent en matèria de salut de la Generalitat de Catalunya, de manera rotatòria i durant un període de quatre anys. El Patronat es composa d’un total de 9 membres que representen la Generalitat de Catalunya, la Universitat de Barcelona, la Fundación BBVA i dos membres prominents del món acadèmic, nomenats pel Consell Acadèmic de l’IRB Barcelona.

La Junta de Govern és nomenada pel Patronat i els seus membres hauran de ser patrons de l’IRB Barcelona. Es composa d’un/a representant del Departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de recerca, un/a representant del Departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de salut i un/a representant de la Universitat de Barcelona. Entre les seves funcions es troben la de dur a terme els acords adoptats pel Patronat que aquest òrgan l’encomani, exercir les funcions que el Patronat li delegui expressament, fer el seguiment periòdic de les tasques de direcció i de gestió del centre i impulsar les activitats de l’IRB Barcelona.

A més, l’IRB Barcelona disposa de tres òrgans consultius i auxiliars creats pel Patronat: el Comitè Científic Internacional, el Consell Assessor Empresarial i el Consell Acadèmic.

El Comité Científic Internacional fa tasques d’assessorament de les activitats científiques que realitza l’IRB Barcelona, essent la seva competència bàsica la de l’avaluació científica dels projectes que aquest hagi dut a terme, incloent les estratègies de captació de personal investigador, l’avaluació del Pla Estratègic i les memòries anuals d’activitats. Els seus membres són escollits i nomenats pel Patronat a proposta del director/a de l’IRB Barcelona, entre els científics més destacats de la vida científica nacional i internacional.

El Consell Assessor Empresarial está integrat per persones vinculades a les activitats de l’IRB Barcelona i per persones de reconegut prestigi personal o de les institucions i empreses que representin, que assessorarà sobre el funcionament de les activitats de recerca a desenvolupar per l’IRB Barcelona, amb la fi de detectar les demandes d’innovació, tecnologia, transferència de coneixements a les  empreses, centres i institucions sanitàries així com sobre les vinculacions que han d’existir entre l’IRB Barcelona i les demandes de la societat del seu entorn.

El Consell Acadèmic té com a única funció la designació de dos membres del Patronat d’entre personalitats prominents del món acadèmic. Està integrat pels següents membres: el/la secretari/ària general de la Federation of European Biochemical Societies (FEBS), el/la president/a de la International Union of Biochemistry and Molecular Biology (IUBMB) i el/la president/a de l’European Molecular Biology Organization (EMBO).

 

Equip directiu

El director de l’IRB Barcelona és Francesc Posas Garriga. És designat pel Patronat i depèn orgànicament d’aquest darrer. La seva funció principal és representar l’IRB Barcelona en totes les relacions amb els altres òrgans interns i amb tercers, i dirigir i ordenar el funcionament del centre. 

El vice-director de l’IRB Barcelona és Raúl Méndez de la Iglesia. És designat pel Director i depèn orgànicament d’aquest darrer i actúa assessorant al director en el desenvolupament de l’estratègia científica del centre. 

La directora de gestió de l’IRB Barcelona és Margarida Corominas Bosch. És designada pel Patronat, a proposta de la Junta de Govern i del director/a del Centre, i depèn orgànicament d’aquest darrer. La seva funció principal és la gestió organitzativa, legal i econòmica de l’IRB Barcelona, i la coordinació de l'equip d'administració i suport a la recerca.

 

Altres comitès interns de gestió

L’IRB Barcelona disposa de diferents comitès interns de gestió: El Comitè Executiu, el Comitè Assessor de Doctorat, el Comitè per a la Integritat de la Recerca i el Comitè d’Igualtat i Diversitat

 

Estructura organitzativa

L’organització de l’IRB Barcelona s’estructura en tres blocs per afrontar els nostres desafiaments de recerca: els laboratoris de recerca , organitzats per programes i nodes de recerca, les plataformes científiques i l’equip d’administració. Pot consultar l'organigrama aquí

 

3.- Constitució i modificació d’estatuts

L’IRB Barcelona va ser legalment constituït l'any 2005 a iniciativa de la Generalitat de Catalunya i la Universitat de Barcelona. L'escriptura de constitució i les escriptures d'adaptació i modificació dels Estatuts de l’IRB Barcelona es poden consultar a continuació:


(i) Escriptura constitució

Document

 

(ii) escriptura modificació estatuts 2013

 

(iii) escriptura de modificació i refosa d’estatuts 2021

Document

 

 

4.- Codi de bones pràctiques

L’IRB Barcelona diposa d’un Codi de conducta que estableix les bones pràctiques professionals que han de regir les actuacions de tots els membres del centre, siguin o no empleats de l’IRB Barcelona. L’objectiu és consolidar un entorn propici per a la investigació de qualitat i establir pautes sobre la integritat dels membres de la comunitat de l’IRB Barcelona en el seu treball diari. Les recomanacions s’han elaborat de conformitat amb la legislació vigent.

El Codi de conducta complementa les polítiques i documents oficials de l’IRB Barcelona com ara els de salut i seguretat, les condicions laborals, la gestió de la informació, els relatius a aspectes financers i de la propietat intel·lectual i industrial, i no les substitueix.


L’IRB Barcelona també s’ha adherit al Codi de Conducta dels centres CERCA, que defineix els principis d’actuació que han de garantir el compromís de bones pràctiques en l’àmbit científic i de gestió dels centres CERCA.

Codi de Conducta de l'IRB Barcelona

Codi de Conducta CERCA

 

 

5.- Memòria anual

La memòria anual ofereix una visió general de les activitats i avenços que han tingut lloc dins la comunitat de l'IRB Barcelona al llarg de l'any. 

- Memòria Anual 2020

- Memòria Anual 2019

- Memòria Anual 2018

- Memòria Anual 2017

- Memòria Anual 2016

- Memòria Anual 2015

 

 

Informació econòmica i patrimonial

 

1.- Pressupostos

A continuació es troben els pressupostos aprovats per l’IRB Barcelona:

Document

 

Document

 

Document

 

 

 

 

 

La Generalitat de Catalunya no ha aprovat pressupostos pels anys 2018, 2019 i 2021. A continuació es poden consultar els documents mitjançant els quals s'acorda la pròrroga dels pressupostos aprovats pel 2017 i 2020 respectivament:

 

 


 

Els pressupostos executats i liquidats per l’IRB Barcelona es troben en els següents documents:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Comptes anuals

Els comptes anuals de l’IRB Barcelona es troben en el següents documents:

 

 

 

Document

 

Document

 

Document

 

Document

 

Document

 

 

3.- Inventari béns immobles, béns mobles i gestió del patrimoni

Béns immobles

L’IRB Barcelona no disposa de béns immobles de la seva propietat. Els espais on el centre realitza la seva activitat són espais de lloguer pels quals l’IRB Barcelona ha signat un contracte d’arrendament amb la Fundació Parc Científic de Barcelona (PCB), segons es detalla a continuació: 

 

 

Béns mobles

Respecte al béns mobles de valor especial, és a dir, aquells adquirits per l’IRB Barcelona per un valor igual o superior al llindar econòmic mínim establert pels contractes de subministrament harmonitzats, la relació dels mateixos es pot consultar en els següents documents:

Document

 

Document

 

Document

 

Document

 

Document

 

Document

 

Document

 

Document

 

Document

 

 

4.- Informes de fiscalització

En aquest espai es publicarà la informació relativa als informes de fiscalització. Actualment no es disposa d'informació d'aquesta naturalesa.

 

 

Contractació pública i convenis

 

1.- Contractació pública

Segons el que disposa la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic (LCSP), l'IRB Barcelona és un "poder adjudicador que no té la condició d'Administració Pública" i com a tal li és d'aplicació la normativa en matèria de contractació pública.

Els principis que regeixen la contractació del sector públic són (i) la llibertat d'accés a les licitacions (ii) la publicitat i transparència dels procediments (iii) la no discriminació i igualtat de tracte entre els licitadors.

Així mateix, mitjançant la contractació pública es persegueix assegurar una utilització eficient dels fons disponibles, en connexió amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària i de control de la despesa, i el principi d'integritat. Aquest objectiu s'aconsegueix mitjançant (i) l'exigència de la definició prèvia de les necessitats a satisfer (ii) la salvaguarda de la lliure competència i (iii) la selecció de l'oferta més avantatjosa econòmicament.

En compliment del principi de publicitat que ha de regir els procediments de contractació pública, l’IRB Barcelona disposa del seu Perfil del Contractant i de l'accés a la Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya, on es permet donar publicitat via internet a les convocatòries de licitacions de l’IRB Barcelona, la seva adjudicació i tota aquella informació rellevant relativa als contractes que se celebrin.

 

Podeu consultar el Perfil del Contractant de l'IRB Barcelona a la nostra web:

https://www.irbbarcelona.org/ca/about-us/procurements

 

L’accés a la Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya és el següent:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=irb&idCap=2750722&ambit=&

 

L'enllaç al Registre públic de contractes és el següent:

https://registrepubliccontractes.gencat.cat/rpcac/index.html#/cerca

 

En aquest enllaç podeu consultar els acords i criteris interpretatius dels òrgans consultius de contractació pública:

https://governobert.gencat.cat/ca/transparencia/Contractacio/criteris-interpretatius-acords-i-directrius/informes-i-recomanacions

 

En el següent enllaç podeu consultar una relació anonimitzada de les preguntes i respostes més freqüents en les consultes en matèria de contractació pública:

https://governobert.gencat.cat/ca/transparencia/Contractacio/criteris-interpretatius-acords-i-directrius/preguntes-i-respostes-mes-frequeents-en-materia-de-contractacio

 

En aquest espai es publicarà la informació relativa a les resolucions dels recursos especials, les qüestions de nul.litat, les resolucions judicials definitives en matèria de contractació, els actes de desistiment, renúncia i resolució de contractes.

 

En aquest espai es publicarà, quan es generi, la informació relativa als llocs ocupats per personal adscrit pels adjudicataris de contractes signats per l'Administració.

 

2.- Convenis

L'IRB Barcelona subscriu convenis de col.laboració amb altres entitats per impulsar l'activitat d'investigació del centre. A continuació trobareu el llistat de convenis signats que es troben vigents actualment:

Llistat de convenis signats (PDF)

Personal i convocatòries de selecció

 

1.- Personal de l’IRB Barcelona

El personal de l’IRB Barcelona es classifica en diferents categories professionals en base a les característiques requerides del lloc de treball. La composició de la plantilla de l’IRB Barcelona es troba en els següents documents:

Document

 

Document

 

Document

 

Document

 

Document

 

Document

 

 

La informació sobre retribucions, indemnitzacions i dietes de personal es pot consultar en els següents documents:

 

 

 

 

 

 

 

2.- Convenis col.lectius vigents, representació sindical i acords en matèria de personal

El conveni col.lectiu de l'àmbit de la recerca es troba actualment en fase de negociació i, per tant, el conveni col.lectiu aplicable a l'IRB Barcelona és el d'Oficines i despatxos.

Enllaç al conveni: https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/index.html?documentId=867982

 

En la següent taula es mostra la informació relativa als crèdits sindicals.

Any Total hores sindicals Total hores Delegats Total hores CE
2022 253 2,5 250,5
2021 156 11 145

 

En aquest espai es publicarà la informació relativa a les indemnitzacions per extinció contractual.

 

 

3.-Resolucions d'autorització o reconeixement de compatibilitats

A continuació s'adjunta un llistat de les resolucions d'autorització o reconeixement de compatibilitat atorgades per l'IRB Barcelona:

 

 

4.- Convocatòries de selecció de personal

Les convocatòries per a la selecció de personal, tant pels laboratoris de recerca com per les plataformes científiques i per l’àrea d’administració, es poden trobar en el següent enllaç a la pàgina web de l’IRB Barcelona:

https://recruitment.irbbarcelona.org/

Serveis i equipaments científics i tecnològics

En el següent enllaç trobarà una relació dels serveis i equipaments científics i tecnològics que ofereix l'IRB Barcelona:

Serveis i Equipaments Principals