Vés al contingut

Polítiques

L'IRB Barcelona és una institució sense ànim de lucre, dedicada a l'avenç del coneixement i la de ciència de primer nivell per comprendre les bases de preguntes fonamentals sobre la salut i la malaltia humanes. Les nostres àrees d'activitat professional presenten desafiaments en termes de salut i seguretat, privacitat, reclutament, conflictes d'interès, ús d'animals i col·laboracions amb el sector privat. L'IRB Barcelona compta amb un ampli conjunt de polítiques per garantir que proporcionem un entorn de treball segur per a la nostra comunitat i que complim amb els més alts estàndards ètics.

Portal de la transparència

En compliment de la Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació pública i Bon Govern, i la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, publiquem en aquesta pàgina informació referent a l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona).

Excel·lència dels Recursos Humans en la Recerca

Imatge
Various institutional 41

El 9 de desembre de 2014, l'IRB Barcelona va ser premiat amb el logotip "Excel·lència dels RH en la Recerca".

Imatge
HR Excellence in Research Logo

El 9 de desembre de 2014, l'IRB Barcelona va ser premiat amb el logotip "Excel·lència dels RH en la Recerca". Aquest reconeixement reflecteix el compromís de l'Institut per millorar contínuament les seves polítiques de recursos humans de conformitat amb la Carta Europea dels Investigadors i elCodi de Conducta per a la Contractació d'Investigadors. El premi confirma els esforços de l'Institut per garantir procediments de contractació i avaluació justos i transparents.

L'IRB Barcelona defensa la importància de treballar adaptant les seves polítiques i pràctiques a la Carta Europea d'Investigadors i al Codi de Conducta adoptat per la Comissió Europea. Aquests dos documents, dirigits tant als investigadors com als ocupadors i finançadors dels sectors públic i privat, són elements clau de la política de la Unió Europea per a fer de la recerca una carrera atractiva, la qual cosa constitueix una característica essencial de la seva estratègia per a estimular el creixement econòmic i l'ocupació.

En aquest sentit, l'IRB Barcelona va expressar el seu compromís explícit i la seva adhesió a la Carta i el Codi al gener de 2012, i ha estat treballant en la posada en pràctica dels principis de la Carta i el Codi per a obtenir el logotip d'Excel·lència dels Recursos Humans en la Recerca que atorga la Comissió Europea. En afrontar aquest repte, l'IRB Barcelona confia que els investigadors podran centrar-se en el desenvolupament de la seva carrera i augmentar la seva capacitat d'inserció laboral i promoció professional. Aquest reconeixement de l'excel·lència també contribuirà al binomi contractació/retenció i augmentarà la sensibilització sobre les obligacions i drets legals.

Al gener de 2014 es va crear un grup de treball en el qual van participar els principals actors institucionals per a estudiar l'adaptació de l'IRB Barcelona als principis de la Carta i el Codi. L'Estratègia de Recursos Humans per a Investigadors (Human Resources Strategy for Researchers, HRS4R) va ser l'eina emprada pel grup de treball per a posar en pràctica els principis de la Carta i el Codi. Aquesta estratègia segueix 5 passos: anàlisi de les deficiències, pla d'acció, revisió i reconeixement per part de la Comissió Europea, autoavaluació passats 2 anys i avaluació externa almenys cada 4 anys.

El Pla d'Acció de l'IRB Barcelona va ser adoptat per consens al maig de 2014 pels membres del grup de treball i de la direcció i va ser aprovat pel Comitè Científic Intern (CCI) el 2 de juny de 2014. A continuació, s'exposen les línies estratègiques d'acció:

  • Promoure l'ètica i la llibertat de recerca, contribuint així a un millor ambient de treball, i assegurar que la societat es beneficiï directament de la recerca realitzada a l'IRB Barcelona.
  • Formalitzar, mitjançant l'elaboració d'un codi de conducta, els següents aspectes ètics i professionals: recerca de la llibertat, principis ètics, responsabilitat i actitud professional i bones pràctiques.
  • Elaborar una política de conflicte d'interessos per a regular les qüestions relacionades amb els interessos financers derivats de la recerca.
  • Reforçar la difusió dels principals documents de contractació.
  • Elaborar una política de contactació.
  • Millorar els documents actuals relatius a la contractació tot integrant els principis establerts en la Carta i el Codi.
  • Intensificar l'assessorament professional que s'ofereix als investigadors per a donar suport a la continuïtat de les seves carreres.
  • Promoure la mobilitat mitjançant la posada en marxa de "programes de mobilitat" i reforçant la informació.
  • Establir el valor de la coautoria a través d'un mitjà adequat.
  • Indicar les normes que regeixen la relació entre els estudiants de doctorat i els caps de grup, inclosa la supervisió i les obligacions, en el codi de conducta de l'Institut.

Aquí trobareu una llista de totes les institucions premiades.

Imatge
Section Head of Talent & Development
Tel.+34 93 40 31117
Imatge
Head of Human Resources and Academic Affairs
Tel.+34 93 40 39782

Política de Reclutament

L'IRB Barcelona està fermament compromès amb la millora contínua de les seves pràctiques de recursos humans per garantir procediments de contractació i avaluació justos i transparents.

El nostre objectiu és atraure, reclutar, seleccionar i emprar candidats d'excel·lent qualitat i potencial, que puguin contribuir a garantir la millora contínua de la capacitat i els estàndards.

La Política de Reclutament i Selecció proporciona un marc i una estructura per a tot el personal de l'IRB Barcelona que està implicat en el procés de contractació i selecció.

Política de Conflicte d'Interessos

S'imposen creixents demandes als instituts d'investigació per col·laborar amb les empreses com una forma de generar fons addicionals per recolzar la seva recerca. En aquest context, els membres de l'IRB Barcelona es troben en situacions on poden sorgir potencials conflictes entre els seus interessos personals i professionals i els interessos de l'IRB Barcelona.

La participació dels membres de l'IRB Barcelona en aquestes activitats pot donar lloc a conflictes d'interès, possibles o existents, que requereixen que l'IRB Barcelona actuï i adopti mesures en defensa dels seus interessos.

La política de l'IRB Barcelona és fomentar les activitats externes i garantir que quan sorgeixi un conflicte d'interès es reconeix i divulga, i si escau, s'aborda i es gestiona adequadament.

Codi de Conducta

El Codi de Conducta estableix recomanacions que regeixen les activitats d'investigació i altres esforços a l'IRB Barcelona. El seu objectiu és garantir un entorn adequat per a la recerca de qualitat i establir pautes sobre la integritat dels membres de la comunitat en el seu treball diari. Les recomanacions han estat elaborades d'acord amb la legislació vigent.

El Codi de Conducta complementa les polítiques i documents oficials de l'IRB Barcelona, com els de salut i seguretat, les condicions de treball o la gestió de la informació, les finances o de la propietat intel·lectual, i no les substitueix.

Política d’Experimentació amb Animals

Declaració institucional sobre l’ús d’animals d’experimentació

L’Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona, també anomenat IRB Barcelona, s’ha adherit a l’acord de transparència en l’experimentació animal que promou la Confederació de Societats Científiques d’Espanya (COSCE, per les seves sigles en castellà) amb la col·laboració de l’Associació Europea per la Investigació Animal (EARA, per les seves sigles en anglès), i que es va emetre el 20 de setembre de 2016.

S’ha demostrat que la investigació amb animals és essencial per revelar els mecanismes biològics que estan involucrats amb l’aparició de malalties i en el desenvolupament de tractaments mèdics. Sense aquesta investigació, no es podria comptar amb els medicaments, antibiòtics, vacunes i tècniques quirúrgiques que s’apliquen en medicina humana i veterinària.

L’IRB Barcelona du a terme un compliment estricte de la legislació vigent relativa al benestar i protecció dels animals que s’utilitzen en l’experimentació i amb altres finalitats científiques. Aquesta legislació impedeix que cap projecte d’investigació que requereixi l’ús d’animals pugui començar sense l’avaluació ètica preceptiva i l’autorització final per part de l’autoritat competent respectiva. L’experimentació animal necessita l’aprovació per part de comitès i organismes externs a l’IRB Barcelona que promouen l’ús de mètodes alternatius, la reducció del nombre d’animals utilitzats i el refinament dels procediments experimentals. L’objectiu de l’IRB Barcelona és que els seus investigadors compleixin els estàndards més elevats del benestar animal; no solament per qüestions de responsabilitat legal i moral sobre aquests, sinó també perquè no s’aconseguiria fer ciència de qualitat sense garantir-ne el benestar.

L’IRB Barcelona també garanteix el compliment de la legislació que obliga a fer que el personal a càrrec dels animals i els investigadors involucrats amb l’experimentació comptin amb la formació i els coneixements necessaris.