Vés al contingut

Estratègia de Recursos Humans per a Investigadors (Human Resources Strategy for Researchers - HRS4R)

El 2005, la Comissió Europea va recomanar als instituts de recerca que donessin suport explícit a la European Charter for Researchers ("Carta Europea de l'Investigador") i al Code of Conduct ("Codi de Conducta").

La European Charter és un conjunt de principis i requisits generals mitjançant els quals s'especifiquen els rols, les responsabilitats i els drets dels investigadors, així com els de les persones contractants i/o finançadores dels investigadors. La finalitat és assegurar que la relació entre aquestes parts contribueix a una satisfactòria generació, transferència i intercanvi de coneixement, així com al desenvolupament de la carrera dels investigadors.

El Code of Conduct per a la contractació d'investigadors consta d'un conjunt de principis i requisits generals que les persones contractants i/o patrocinadores han de seguir al nomenar o contractar investigadors. El seu objectiu és millorar la contractació i fer que els procediments de selecció siguin més justos i transparents, i proposa diversos mitjans per jutjar el mèrit: aquest no s'ha de mesurar simplement en base al nombre de publicacions, sinó a una gamma més extensa de criteris d'avaluació, com la docència, la supervisió, el treball en equip, la transferència de coneixement i la gestió i activitats de sensibilització pública.

L'Estratègia de Recursos Humans per a Investigadors es pot considerar com una eina per posar en pràctica els principis de la Carta i el Codi. Per aconseguir-ho, l'Estratègia de Recursos Humans per a Investigadors segueix cinc passos:

  • Pas 1: Una anàlisi interna per part de la institució de recerca participant, involucrant-hi totes les figures clau per comparar el compliment de les polítiques i pràctiques actuals amb els principis de la Carta i del Codi.
  • Pas 2: Sobre la base dels resultats d'aquesta anàlisi, la institució o organització participant desenvolupa la seva pròpia estratègia de Recursos Humans per als investigadors, que ha d'incloure un pla d'acció concret. Aquest document es fa públic.
  • Pas 3: L'anàlisi i el pla d'acció són posteriorment revisats i reconeguts per la Comissió Europea. El reconeixement implica el dret a utilitzar el logotip d’HR Excellence in Research.
  • Pas 4: El progrés en la implementació de l'estratègia i el pla d'acció es sotmeten a una autoavaluació després de 2 anys.
  • Pas 5: Es duu a terme una avaluació externa almenys cada 4 anys.

 

El logo d’HR Excellence in Research:

Imatge
HR Excellence in Research Logo