Cèl·lules mare "per defecte"


Malgrat els grans esforços en recerca que s’estan fent arreu del món encara avui no coneixem els factors determinants que confereixen a les cèl·lules mare les seves particulars i principals característiques: capacitat d’autorenovació i de dividir-se i proliferar. El científic Jordi Casanova cap del laboratori de “Morfogènesi en Drosophila” a l’IRB Barcelona i professor d’investigació del CSIC, apunta en un article a la revista Embo Reports que potser s’està treballant des d’una consideració equivocada. La tesi de Casanova és que les cèl·lules mare emergeixen no per l’existència de factors que confereixen la capacitat de cèl·lula mare sinó per factors que reprimeixen els senyals de diferenciació i especialització cel·lular. D’alguna manera, Casanova pensa que totes les cèl·lules no diferenciades tenen les qualitats de cèl·lula mare intrínsecament, per defecte, i que hi ha factors que actuen per eliminar aquestes capacitats. En altres paraules: una cèl·lula mare ho és perquè ha defugit la diferenciació. Segons Casanova, si es té en compte aquest estadi de “cèl·lula mare per defecte” la investigació s’hauria de focalitzar no tant en que és el que necessita una cèl.lula per esdevenir una cèl.lula mare sinó més aviat en allò que cal evitar.

Per tal d’argumentar la seva hipòtesi, Jordi Casanova analitza des d’aquesta nova perspectiva les propietats i característiques que avui es coneixen de les cèl·lules mare i comprova que la hipòtesi s’hi adiu en termes generals. L’autor espera que aquest nou enfocament esperoni la recerca entre l’àmplia comunitat científica mundial que treballa avui en cèl·lules mare i diferenciació cel·lular per tal de confirmar o rebutjar la hipòtesi. La generació de nou coneixement en aquest camp és d’enorme interès degut a la promesa de tecnologies terapèutiques basades en les cèl·lules mare.

Llegir l'article Stemness as a cell default state (PDF)

Enllaç a Embo Reports