Divisió cel·lular: una decisió d'última hora


Comentari de Cayetano González a Nature News & Views

El professor Cayetano González opina a Nature News&Views sobre l'article d'E. Derivery, de la Universitat de Ginebra, en un cas especial de divisió cel·lular assimètrica a Drosophila. Aquest tipus de divisions, on les dues cèl·lules resultants reben complements diferents de "factors de destí" (fate factors), són vitals per al desenvolupament d'organismes pluricel·lulars, com la mosca del vinagre. No obstant, aquestes divisions cel·lulars són difícils d'analitzar degut a les limitacions tècniques i biologiques inherents.

A l'article original, publicat al mateix número de Nature, els autors descriuen el mecanisme mitjançant el qual unes vesícules anomenades endosomes Sara es reparteixen de manera assimètrica quan es produeix una divisió de cèl·lules SOP (Sensory Organ Precursor, precursor de l'òrgan sensorial). El professor González ha destacat la manera creativa amb la que els autors originals han resolt les dificultats tècniques d'analitzar i observar aquestes divisions: utilitzant un anell contràctil, van aconseguir un marc de referència amb el qual comparar tots els enregistraments de divisions cel·lulars. A més, al text també hi especula sobre la possibilitat de trobar el mateix mecanisme en altres espècies, inclosos els mamífers.

Cayetano González, líder del grup del Laboratori de Divisió Cel·lular, és professor ICREA i receptor d'un projecte ERC Advanced Grant. És un expert mundial en divisió assimètrica de cèl·lules mare i les seves línies d'investigació inclouen proteïnes trampa, assemblatge del fus mitòtic in vivo, anàlisi molecular de centrosomes i modelització de càncer a Drosophila.

News & Views reference:
A last-minute decision
Cayetano Gonzalez
Nature (10 December 2015):doi:10.1038/528196a