Breaking the Glass Ceiling. Proposals to Adjust the Role of Women in Science

Aquest llibret comprèn una sèrie d’articles sobre la situació actual de les dones en ciència. Els articles han estat escrits per quatre dones de gran prestigi acadèmic i amb una llarga experiència en institucions d’Alemanya, Bèlgica, Espanya i els Estats Units.

<p>Breaking glass</p>

This booklet comprises a series of articles that address the current situation of women in science. The articles have been written by four women of great academic standing and with extensive professional experience in scientific institutions in Germany, Belgium, Spain and the US.